Day 12 / Deuteronomy 16:18-18:22

< PREV. DAY

NEXT DAY >

Day 12 / Deuteronomy 16:18-18:22